§ 1

Foreningens navn er - Grundejerforeningen ON af 1990 Løkken.

Dens hjemsted er Hjørring kommune

§ 2

Foreningens formål er at varetage fælles grundejeropgaver, f.eks. vedligeholdelse af Oktobervej og Novembervej, friarealer, strandstier og trapper.

Desuden kan foreningen varetage medlemmernes interesser over for offentlige myndigheder, f.eks. i spørgsmål angående el-, vand- og kloakforsyning.


Foreningen skal arbejde for at vedligeholde og forbedre områdets miljø.


§ 3

Som medlemmer af foreningen kan optages enhver ejer af parcel med adgang til Oktobervej og Novembervej.

Medlemskontingents størrelse fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling. Bestyrelsens forslag til kontingent for det kommende år, skal meddeles i den udsendte dagsorden.


§ 4

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes i Hjørring Kommune hvert år inden for perioden 01.06 - 15.08, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag - som ønskes behandlet på denne - må for at komme i betragtning, være indgivet skriftligt til formanden senest den 15.05.

På generalforsamlingen kan hver parcel repræsenteres af 2 personer, men der kan kun gives én stemme pr. parcel. Der kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan intet medlem medbringe fuldmagt fra mere en to medlemmer. Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem kræver det.


§ 5

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. Beslutning om ændring af vedtægter eller foreningens opløsning kræver, at forslaget er optaget på dagsordenen, og at mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret, samt at mindst 2/3 heraf stemmer for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, afholdes der senest 14 dage efter ny generalforsamling, hvor vedtægtsændringer kan vedtages med almindeligt stemmeflertal, og beslutning om foreningens opløsning kan vedtages, hvis 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer herfor.

Ved opløsning af foreningen bestemmer generalforsamlingen, hvorledes foreningens eventuelle formue skal anvendes.


§ 6

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

1. valg af dirigent

2. Formandens beretning om det forløbne år

3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab og godkendelse af dette

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for det nye regnskabsår

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

- 1 suppleant til samme

- 1 revisor

- 1 suppleant til samme

7. Eventuelt


§ 7

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år, således at der skiftevis afgår to og tre medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Ved foreningens stiftelse er formand og kasserer dog valgt for 3 år.


§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter en generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutning eller efter en skriftlig anmodning fra mindst 20% af medlemmerne, vedlagt forslag til dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal finde sted inden 14 dage efter herom fremsat skriftlig anmodning.


§ 9

bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private, og kan udpege repræsentanter til offentlige udvalg, nævn eller kommissioner.

Bestyrelsen råder over foreningens midler og har ansvaret for, at disse anvendes i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger.

bestyrelsen kan ikke optage lån eller behæfte foreningen uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Bestyrelsen sørger at føre protokol over det på generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne passerede. Protokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer efter hvert møde.
§ 10

Foreningens regnskabsår er 01.06 - 31.05. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Det årlige kontingent skal være indbetalt senest den 01.08 hvert år.

§ 11

Ved ejerskifte er det udtrædende medlem pligtig at foranledige ejerskiftet meddelt til bestyrelsen inden en måned efter overtagelsesdagen, samt at foranledige, at køberen indtræder som nyt medlem i sælgerens sted. Intet medlem har med udtrædelse krav på nogen andel af foreningens formue.

§ 12

Generalforsamlingen må ikke træffe beslutninger, som åbenbart er egnet til at skaffe visse medlemmer eller andre en utilbørlig fordel eller ulempe på andre medlemmers eller foreningens bekostning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Løkken den 12. 05 1990.     

=